HAKKIMZDA

Sağlık Mutluluktur” sloganı ile 1995 yılından beri Körfez’de, Özel Körfez Marmara Hastanesi olarak sağlık hizmeti veren kuruluşumuz Derince’de Özel Derince Marmara Tıp Merkezi ile hizmetlerine devam ediyor. 2.000 metrekare kapalı kullanım alanı içerisinde kurulan Özel Derince Marmara Tıp Merkezi’nde alanında uzman doktorların bulunduğu birçok branşta SGK ve özel sağlık sigortalı hastalarımıza hizmet verilmektedir. Özel Derince Marmara Tıp Merkezi’nin, iç dekorasyonunda, doğal malzeme ve renkler kullanıldı. Hasta odaklı merkezdeki muayene odaları tıbbi ihtiyaçlara uygun olarak dizayn edilirken geniş lobi alanları, hasta ve hasta yakınları düşünülerek tasarlandı. Ambulans ve hasta girişlerinin ayrı konumlandığı acil serviste cerrahi ve ortopedik girişimlerin yapıldığı müdahale odası ve müşahede odaları yer almaktadır. Özel Derince Marmara Tıp Merkezi, geniş ve ferah fiziki alanları, çağdaş mimari konsepti, güncel teknolojik ürünlerle donatılmış altyapısıyla, gerekli olan durumlarda Özel Körfez Marmara Hastanesi ile hızlı ve etkin ulaşım sağlayabilecek şekilde konumlandı. Vicdani ve bilimsel değerlerine bağlı, etik kurallara saygılı, hasta memnuniyeti odaklı, Güvenilir bir teşhis ve tedavi hizmeti misyonu ile birlikte çalışmalarımıza devam etmekteyiz

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Özel Kocaeli  As Kulak Burun Boğaz Hizm.  Ltd. Şti  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, sağlık hizmetlerimiz ve diğer hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenen Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’inin gereği olarak sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında Özel Kocaeli  As Kulak Burun Boğaz Hizm.  Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulacaktır.

1-VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Özel Kocaeli  As Kulak Burun Boğaz Hizm.  Ltd. Şti tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilecektir.

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen işlendikleri amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir; kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hastanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve sürdürülmesi, hastane ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, hastanemizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması,düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, kötü niyetli ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki Özel Kocaeli  As Kulak Burun Boğaz Hizm.  Ltd. Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

3-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, kanunen yetkili kamu kurumları, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, tedarikçilerimiz, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza aktarabilecektir.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve fiziksel ortamda doldurulan matbu formlar veya anketler, hastanede gerçekleştirilen tıbbi testler, muayeneler ve ölçümler ya da doktorlar veya diğer Hastane personelleri ile gerçekleştirdiğiniz iletişimler dâhilinde; elektronik ortamda ise e-postalar, web sayfamız veya çağrı merkezimiz gibi elektronik ortamlar vasıtasıyla veri sahibinin kendisinden, tedarikçilerden, kamu kurum veya kuruluşlarından toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında vereceğiniz açık rızanız ve aynı maddenin 2. fıkrasının (c) bendindeki “sözleşmenin kurulması veya ifası”, (ç) bendindeki “hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunluluk”, (e) bendindeki “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ve (f) bendindeki “meşru menfaati gerçekleştirilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile Kanun’un 6(3) c.2’de yer alan “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” kanuni veri işleme şartları uyarınca yukarıda belirtilen amaçlarla işlenecektir.

5-HAKLARINIZ

KVKK’nin 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Özel Kocaeli  As Kulak Burun Boğaz Hizm.  Ltd. Şti Veri Sahibi Başvuru Formu’nu info@ozelmarmaratip.com mail adresinden talep edip bize ulaştırabilirsiniz. İşbu form ile Şirket’e başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

*Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Şirketimiz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.